จดบันทึกการใช้งาน Markdown ฉบับรวบรัด

Markdown Jan 28, 2021

บทความนี้จะเป็นการบันทึกความรู้เรื่องการใช้ Makdown ในการเขียนบทความลงในเว็บ โดยสรุปเป็นหัวข้อย่อยๆ เน้นที่ใช้งานบ่อยๆ เพื่อสะดวกในการจดจำและนำไปใช้ ดังนั้นขอสรุปข้อปลีกย่อยออกมาเป็นดังนี้

การสร้างหัวข้อ

# H1 Header
## H2 Header
### H3 Header
#### H4 Header
##### H5 Header

Source Code

ใช้ ` ครอบหัว-ท้าย สำหรับโค้ดบรรทัดเดียว
ใช้ ``` ครอบหัว-ท้าย สำหรับโค้ดหลายๆบรรทัด

` Inline code ````Multi-line code```

สามารถเพิ่ม comment ได้ด้วย

```comment
Multi-line code with comment ```

ยกตัวอย่าง

```Javascript
console.log(‘Hello World’); ```

สมมติว่า ต้องการฝังลิงค์ไปที่ข้อความตรง “ description of link” ให้เขียน syntax แบบนี้

Text for description of link [description of link](http://…...)

จะมีค่าเท่ากับ syntax ของ HTML ดังนี้

Text for <a href=’http://…….’>description of link</a>

Anchor

Anchor คือ ลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยงเข้ากับส่วนข้อความใดๆที่อยู่บนหน้าเว็บ
การใช้ Anchor เพื่อสร้าง link เชื่อมโยงไปหาข้อความที่ต้องการ

At URL http://yourwebsite.com

...

### <a name="title-text"></a>Title Text

...

And then later, I want to go to [title](#title-text), you create a link, just like any other.

จะได้ Link <http://yourwebsite.com#title-text> หน้าหัวข้อ Title Text สามารถเอาลิงค์ไปแปะที่ส่วนอื่นๆของหน้าเว็บ เช่น [title](#title-text)

สามารถทดสอบการทำงานโดย

กด ตรงนี้ เพื่อไปยังหัวข้อ anchor

Images

การแนบรูปภาพใน Markdown ก็ทำได้เช่นกัน

แบบไม่มี link

![Image Alt](/path/to/image.jpg)

ถ้าแนบ link ของรูปด้วย

[![Image Alt](/path/to/image.jpg)](http://........)

Escape

การยกเว้นการแสดงผลของสัญลักษณ์ใน Markdown ด้วยการใช้ \

\*Just a simple text\*

จะได้

*Just a simple text*

นอกจาก \ ยังมีเครื่องหมายอื่นๆอีกที่สามารถทำได้ ดูเพิ่มเติม

Tables

สามารถสร้างตารางได้ โดยใช้ | column และใช้ --- คั่นระหว่าง Header กับ Content และใช้ : สำหรับปรับ Align

ใช้ | ปิดหัว-ท้ายหรือไม่ก็ได้

แบบเปิด

First Header | Second Header
------------- | -------------
Content Cell | Content Cell
Content Cell | Content Cell 

แบบปิด

| First Header | Second Header |
| ------------- | ------------- |
| Content Cell | Content Cell |
| Content Cell | Content Cell |

ถ้าต้องการปรับ Align

| Left-Aligned | Center Aligned | Right Aligned |
| :------------ |:---------------:| -----:|
| col 3 is   | some wordy text | $1600 |
| col 2 is   | centered    |  $12 |
| zebra stripes | are neat    |  $1 |

Table of Contents

สร้าง List แสดงหัวข้อรายการบนบทความเราได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่านได้เลือกหัวข้ออ่าน โดยไม่ต้อง scroll mouse ลงมา มี 2 แบบ คือ

แบบ Drop down

[TOCM]

แบบ List แสดงหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย เรียงตามลำดับเนื้อหา

[TOC]

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้บ่อยๆในงานเขียนบทความของผมเท่านั้น ซึ่ง Markdown เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานเขียนมาก เพราะไม่ต้องพะวงกับการใช้ tag และ Attribute ต่างๆเหมือน HTML เพียงทำงานเหมือนโปรแกรมเอกสารทั่วไป เช่น MS-Word และฝึกการใช้ syntax เล็กน้อยก็สามารถผลิตบทความออกมาได้แล้วครับ

Ref :

https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet#links

https://www.markdownguide.org/basic-syntax/

https://pandao.github.io/editor.md/en.html#Editor.md

https://dev.to/stephencweiss/named-anchors-markdown-2hm5

Tags